Skarppi pilot på svenska

Skarppi är rusmedelsfostran enligt ung till ung metod som fick sin början då ungdomarna kritiserade rusmedelsfostran och önskade att den kunde ledas av unga till unga. Ungdomarna började tillsammans med vuxna profes­sionella utveckla Skarppi och idag har skarppi metoden funnits i över 10 år på finska.

Tidigare behandlades endast alkohol i skarppi, men 2016 tillökades materialet så att man även kan behandla cannabis under skarppi tillfällena.

 

”Unga vet i en hurdan värld ungdomarna lever och kan därmed bättre hjälpa till i frågor som ungdomarna grubblar över.” flicka (15 år) Skarppiledare

 

På svenska genomfördes en pilot i Skarppi ung till ung metoden för första gången våren 2017. Till Skarppi-utbildare utbildades två ungdomsledare som tillsammans med planeraren för rusmedelsförebyggande för unga hade hand om Skarppi piloten. I genomförande deltog 16 stycken vänelever som utbildades till skarppiledare i en tvådelad utbildning. Väneleverna drog två lektioner med olika innehåll för elever i åk 7. Det deltog totalt 53 elever från åk 7 i lektionerna.

Som bäst pågår evaluering över piloten, och samtidigt kartläggs möjligheter hur verksamheten kunde bli fortlöpande och erbjudas enligt efterfrågan till elever i åk 7-9 i de svenskspråkiga skolorna i Helsingfors.

Responsen av deltagarna har varit väldigt positiv, speciellt av de elever i åk 7 som deltagit i lektionerna. Även väneleverna har utvärderat metoden som bra, och även kommit med utvecklingsförslag som kommer att åtgärdas.

Text: Denice Lönnroth, Planerare